login / e-mail: zapomněli
jste
heslo?
heslo:
PŘIHLÁSIT
0/  0

obchodní podmínky

Pro užívání systému vyrobenodoma.cz musí registrovaný uživatel souhlasit s následujícími podmínkami a je povinen se těmito podmínkami řídit. Při porušení těchto smluvních podmínek, nedodržení z některých jejích bodů, budou vyvozeny příslušné opatření.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

provozovatel systému vyrobenodoma.cz
Martin Martiška
Bílá Třemešná 331
54472 Bílá Třemešná
Česká Republika


IČ: 71816011

dále jen PROVOZOVATEL (jako poskytovatel služeb)

a

registrovaný uživatel (PRODEJCE (prodávající uživatel), KUPUJÍCÍ (kupující uživatel), VYSTAVOVATEL (uživatel vystavující svou práci)) dále jen souhrnně jako UŽIVATEL

uzavírají toto smluvní ujednání, kde PROVOZOVATEL na straně jedné poskytuje prostor seberealizace (prostor pro prodeje, koupi či vystavení) a na straně druhé UŽIVATEL, který těchto služeb využívá.


I. ZÁKLADNÍ DEFINICE

Server vyrobenodoma.cz poskytuje prostor (je POSKYTOVATELem služeb) všem, kteří chtějí ukázat ostatním co dokáží vytvořit vlastním umem, chtějí se pochlubit svou dobře vykonanou prací, nebo chtějí svou práci dobře prodat. Proto všem takovým šikovným lidem je náš server určen.

Na server vyrobenodoma.cz přicházejí budoucí nakupující, čtenáři, obdivovatelé prací (dále jen NÁVŠTĚVNÍCI)

Registrace je na serveru vyrobenodoma.cz zcela zdarma.

Vystavení a zobrazování veškerého obsahu ve standardních výpisech je zcela zdarma.

Poskytovatel služeb nevytváří obsah nabídek. Veškeré informace týkající se zboží a jeho vyobrazení poskytují samotný uživatelé, kteří ručí za jejích správnost a mají k uveřejnění těchto informací svá vlastnická práva.

V případě prodeje zboží, server vyrobenodoma.cz není prodejcem, je pouze POSKYTOVATELEM služeb. Prodej se odehrává mezi PRODEJCEM a KUPUJÍCÍM.

Kupující uzavírá obchodní podmínky s prodávajícím. Kupující platí pouze prodávajícímu za zakoupené zboží.

Za prodej zboží je požadována provize, kterou hradí prodávající zboží poskytovateli služeb. Provize vzniká je-li kupujícím potvrzená a zaplacená objednávka. Výše provize je stanovena pro každého individuálně, avšak nečiní více jak 5% z ceny zboží. Po dosažení limitu 100Kč v systému provizí bude systémem vygenerována faktura.

Zboží je věc (výrobek, materiál) nebo i autorské právo, které má svojí hodnotu, cenu.

Provozovatel neodpovídá za uskutečněný prodej, tj. provozovatel není zodpovědný za prodané zboží jako takové, za jeho kvalitu ani za jeho kvantitu. Provozovatel neřeší reklamace či obchodní spory mezi prodávající a kupujícím.

Každý prodávající a kupující, resp. každý uživatel je povinen dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

II. REGISTRACE, VYTVOŘENÍ PROFILU

Registrovat se mohou fyzické osoby starší 18ti let, které jsou plně způsobilé k právním úkonům.

Svou registrací všichni uživatelé přijímájí tyto podmínky v plném rozsahu.

Je povolena pouze jedna registrace na jedenu unikátní e-malovou adresu, na který je automaticky zaslán potvrzovací e-mail. Není dovoleno vytvářet další profily v případě blokace profilu předchozího.

Je zakázáno registrovat takové jméno, název obchodu, které by mohli poškodit jiného prodejce, firmu, nebo organizaci. Je zakázáno užívat i velice podobných jmen, které by mohli návštěvníky zmást.

K registraci je potřeba u fyzických osob vyplnit kontaktní informace jako je: jméno, příjmení, adresu (trvalého, přechodného pobytu), telefonní číslo, e-mailovou adresu, login a heslo. Při registraci právnických osob je potřeba navíc doplnit: obchodní jméno (název obchodu), IČ. Na základě těchto informací bude vytvořen základní profil, který může být doplněn o další informace.

Bude-li uživatel vystupovat jako prodejce, musí vyplnit další náležitosti jako jsou obchodní podmínky, způsob dopravy a způsob platby.

Provozovatel je povinen poskytnout veškerá dostupná data o prodejci kupujícímu a to z důvodu řešení sporů, jako je třeba reklamace pro zaslání zboží.

Uživatelé mají přístup ke svým datům, která jsou chráněna heslem, mohou je upravovat, rozšiřovat dle vlastního uvážení.

Provozovatel se pokusí vytvořit co nejpříznivější prostředí pro správu uložených dat, avšak nezaručuje jejich ztrátu či jejich odcizení.

Při porušení některých z bodů tohoto ujednání si provozovatel vyhrazuje právo na omezení, pozastavení, nebo na zrušení celého profilu a to i bez udání důvodů. Registrace automaticky nepodmiňuje nárok na užívání systému provozovatele.


III. OBSAH, UMÍSTĚNÍ OBSAHU

Svou vlastní práci lze umístit několika způsoby:


A. POSTUP PRÁCE
- postup práce popisuje vlastní způsob výroby nějakého předmětu
- nemusí jít o originál, jedná se o vlastní práci, která neporušuje autorská práva
- většinou odráží současný nebo minulý stav práce, který lze komentovat
- zde se umisťují postupy prací, co se jak dělá, od A po Z, krok po kroku
- udává se co lze dosáhnout svými dovednostmi za užití vhodných technologii, nástrojů a pomůcek
- postup práce není prodejním artiklem, prodejem se může stát samotný návod, které se umisťuje jinde


B. UKÁZKA PRACÍ
- je souhrn toho, co všeho uživatel dokázal vyrobit
- ukázka prácí může být stejnorodá, ale může být i velice různorodá
- ukázka práce není prodejním artiklem


C. PRODEJ PRÁCE
- zboží, materiál, myšlenka definovaná konkrétními vlastnostmi mající určitou hodnotu (dále jen ZBOŽÍ)
- jedná se o vlastní zboží, které neporušuje autorská práva
Postup práce, ukázka práce a prodej práce (dále jen jako položky) se vkládají pomocí formuláře, který umožňuje vkládání do dvou úrovní.

 

U1. první úroveň (ilustrativní obrázky)
- je zobrazen hlavní obrázek a pomocné pod obrázky, které se zobrazují v horní části položky
- do této úrovně se vkládají pouze náročné položky, originální položky, položky, které se nebudou dále členit jako např. náročné a nákladnější práce.


U2. Druhá úroveň (pod položky-segmentace)
- obrázky se vkládají do segmentace, členění položky a je možné vytvořit několik takových segmentů
- zobrazuje se jako doplněk, rozšíření první úrovně (základní)
např.: Vytvářím velké množství šperků. Není vhodné vytvářet pro každou náušnici pokaždé jinou položku. Vytvořím položku a v segmentaci každou jednotlivou náušnici vložím zvlášť. Je možné segmentovat do vámi zvolených podskupin.

Každá položka je umístěna do několika kategorii. Je potřeba zvolit nejlépe odpovídající podkategorii. Je definováno celkem 9 kategorii, kde položka by měla pro své správné zobrazování být umístěna v HLAVNÍ KATEGORII. Ostatní kategorie jsou nepovinné, doplňující.

Každá položka by měla být co nejvěrohodněji popsána, tak aby bylo definovány její vlastnosti. Položka by neměla uvádět návštěvníkaIV. AUTORSKÁ PRÁVA A JINÁ OMEZENÍ

Je zakázáno nabízet a prodávat zboží, ke kterém prodejce nemá autorská práva, která nevyrobil a jen jej pře prodává. Dále je zakázáno zveřejňovat a používat fotografie a obrázky, ke kterým autor nemá autorská práva (fotografie z knih, časopisů, novin)

Je zakázáno veřejně udávat kontaktní informace (telefon, e-mail, URL, facebook) do názvů, komentářů, nebo do popisů položek či zasílání těchto informaci prostřednictvím zpráv, e-mailu. Kontaktní informace je jakýkoliv přímý, nebo nepřímý odkaz na jakoukoliv formu komunikace.

Je zakázáno nabízet, prodávat a kupovat zboží, které je nějakým způsobem v rozporu s tímto ustanovením nebo s právními předpisy či dobrými mravy. Mezi zakázané zboží patří např. erotické, nebo pornografické materiály, alkohol, léky, zbraně, zdravotnické potřeby, omamné či jiné psychotropní látky, zbraně jakož i výbušniny, chemikálie nebo materiál omezující práva a svobody člověka, předměty s proti rasovou tématikou, nebo předměty prosazují radikálně zaměřené politické hnutí.

Je zakázáno vkládat jakékoliv HTML, Javascripty, PHP, či jiné programové kódy do formulářů s cílem o vylepšení vzhledu nebo jakoukoliv manipulaci s funkčností serveru.

Je zakázáno prodávat zboží bez patřičných certifikátů nebo povolení, zejména pokud se jedná o potraviny, prodej výrobků z drahých kovů.

Je zakázáno napadat a poškozovat veřejně ostatní uživatelé. V řešení sporů doporučujeme kontaktovat provozovatele.


V. PRODEJ, NÁKUP, CENA ZBOŽÍ

Uvedené ceny jsou koncové, jsou to ceny včetně DPH.

Cena musí zahrnovat celkovou hodnotu zboží, je zakázáno nabízet zboží, služby pouze za zálohu.

Cena zboží musí odpovídat jeho skutečné hodnotě, tj. zboží by nemělo být přehodnocené, aby nezůstávalo neprodejné, nebo naopak výrazně podhodnocené.

Prodejce může celou objednávku odmítnout, nebo může odmítnout jen některé položky, které nevyhovují (např. nejsou na skladě).

Po přijetí a potvrzení o zaplacení objednávky se prodávající zavazuje neprodleně, bez dalších odkladů zboží vyexpedovat. Zboží musí být kompletní, nepoškozené.

Přijetím objednávky uzavírají kupující a prodávající kupní smlouvu, nákup na dálku.

Kupující kupuje zboží vždy od prodejce a je srozuměný s tím, že poskytovatel není prodejcem tohoto zboží. Zboží prodávají prodejci. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, kvantitu ani stav zboží prodávaného prodejcem.

Při vkládání do košíku je možné zboží vložit i od několika prodejců najednou. S tímto je spojeno i zvýšení poplatků za poštovné, které si každý prodejce účtuje dle vlastních možností. Objednávka bude rozdělena do několika různých balíčků, které budou zasílány dle jednotlivých možností daných prodejců. Kupující s touto skutečností souhlasí a je srozuměný s tímto systémem prodeje.


VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Uživatel je povinen chovat se čestně, nepodvádět, udávat jen pravdivé informace. Provozovatel veškeré zaslané osobní informace chrání dle zákona č. 101/2000 sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění v pozdějších předpisů. Provozovatel je avšak tyto osobní informace nucen poskytnout za předpokladu, že kupující projeví zájem o koupi zboží od prodejce, nebo při řešení reklamačních procesů, nebo při nedodání zboží. Uživatel souhlasí s tím, že tyto osobní informace (jméno, příjmení, obchodní značka, telefonní číslo, e-mail, místo pobytu či sídlo) budou protistraně poskytnuty. Provozovatel se zavazuje, že tyto poskytnuté osobní informace nebude dále jinak zpracovávat a dále šířit.

Vložením obsahu (textu ale i fotografii, souhrnně MATERIÁL) dává uživatel souhlas provozovateli k užití tohoto materiálu k propagaci buď samotného zboží, nebo celého serveru vyrobenodoma.cz. Uživatel dává souhlas i k tomu, že provozovatel může tento materiál poskytnout třetím stranám za účelem další propagace. Provozovatel před jakýmkoliv použitím daného materiálu, bude konkrétního uživatele informovat, že hodlá takový materiál použít.

Toto ujednání je uzavřeno podle obchodních podmínek řídící se právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstoupení a ukončení tohoto smluvního ujednání s takovými uživateli, kteří nedodržují toto smluvní ujednání a odmítají se podílet na řešení jakýkoliv sporů.

hlavní kategorie

Našli jste nějakou chybu nebo chcete spolupracovat s www.vyrobenodoma.cz? Pak pište na info@vyrobenodoma.cz
© Copyright
vyrobenodoma.cz
     2015
2016